Skip to main content

Zorginstellingen verstandelijk gehandicapten

Uitgangspunt

Organisatieontwerp in het fusietraject van twee zorginstanties tot één nieuwe geïntegreerde zorgaanbieder.

Uitdaging

Twee aparte organisaties samenvoegen tot één geïntegreerde structuur- en besturingsopzet. Deze opzet moet aansluiten op de historisch sterke merknamen in het verzorgingsgebied en aansluiten en voorbereiden op ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg. Denk aan het overhevelen van zorgtaken van rijk naar gemeenten en de vervanging van de AWBZ door de Wet Langdurige Intensieve Zorg.

Vertrekpunt

Visie en de strategie met haar strategische doelstellingen 2015-2018. Hierin is namelijk omschreven voor welke opgaven de organisatie staat en langs welke wegen deze ambities gerealiseerd gaan worden.

Proces

Dageraad Advies heeft de topstructuur van de nieuwe fusieorganisatie mede ontwikkeld. Hierbij ging het om de positionering van een holding met drie onderliggende werkmaatschappijen, de inrichting van zeggenschap en medezeggenschap en de opzet en inrichting van de ondersteunende disciplines (beleid, advies en operationele ondersteuning). Werkprocessen zijn ontrafeld, bij elkaar gebracht, geoptimaliseerd voor de nieuwe organisatie en geïmplementeerd in een nieuwe bedrijfsstructuur. Hierin kregen ook samenwerkings- en communicatieverbanden vorm en inhoud door werknemers te laten werken in projectgroepen. Zo konden zij bijdragen aan het gedachtegoed van de nieuwe organisatie. Dit in dialoog met bestuurders, management, medewerkers en medezeggenschapsorganen van de beide oorspronkelijke organisaties. Dageraad Advies heeft daarin geadviseerd en ondersteund.

Resultaat

Een soepele overgang naar een nieuwe zorgorganisatie omdat in de aanloop naar de startdatum structuren en processen goed zijn ingericht en bij elkaar zijn gebracht. Duidelijk overleg, afstemming en samenwerking resulteerde in een heldere organisatiebeschrijving en –implementatie waarin de complete opzet van de nieuwe organisatie vorm en inhoud krijgt.

business case


Dageraad advies

Wij geloven in bijna alle gevallen dat de oplossing schuilt in een goede participatieve aanpak. Daarom is onze aanpak gericht op het samen ontwikkelen en overdragen van kennis en inzichten. Daardoor groeit een organisatie in ‘eigen meesterschap’.