Skip to main content

Mensen meekrijgen en verschillen overbruggen

Uitgangspunt

Twee aparte organisaties in de zakelijke dienstverlening worden samengevoegd tot één geïntegreerde nieuwe organisatie. Dageraad Advies heeft onder andere begeleid bij het ontwikkelen van een nieuw loongebouw, nieuwe arbeidsvoorwaarden en een nieuw functiegebouw. Een aantal belangrijke uitgangspunten van het project:

  • Niemand mag er op achteruitgaan en de uitkomst dient budgetneutraal te zijn.
  • Een nieuw samengesteld bestuur en nog 2 verschillende ondernemingsraden.
  • Periodieke sessies met bestuurders en OR-commissie van beide organisaties.
  • Beslissen mede op basis van de financiële en personele effecten.

Keuzes en effecten

Wat voor werkgever willen we zijn? Wat past bij onze nieuwe organisatie? Dit soort vragen stonden centraal tijdens verschillende bijeenkomsten. De effecten van wensen en mogelijkheden die dit opleverde, kon vaak al tijdens de sessies inzichtelijk worden gemaakt. Er zijn verschillende scenario’s uitgewerkt en doorberekend in tussenrapportages. Dat gaf helderheid over uitkomsten en aandachtspunten en was aanleiding tot vervolgdiscussies. Het iteratieve proces van voorgenomen keuzes beoordelen aan de hand van effecten en eventueel keuzes bijstellen, ondersteunde het inzicht en draagvlak binnen beide organisaties.

In gezamenlijkheid met de OR is nieuw beleid geformuleerd en is de OR geholpen de plannen helder te kunnen presenteren naar de eigen achterban. Verschillen zijn overbrugd waardoor we mensen meekregen in het proces. Dat is de belangrijkste winst in dit project.

Duidelijkheid voor elk individu

Van alle 1800 individuele medewerkers hebben we het pakket aan arbeidsvoorwaarden, verzekeringen en beloningsverleden in kaart gebracht. Zo kon per werknemer de arbeidsvoorwaardensituatie in de oude en nieuwe organisatie worden doorberekend en bepaald. Door deze feiten zelfs op individueel niveau transparant te maken, wisten we voortgang te boeken in dit complexe proces.

Resultaten

  • Een geïmplementeerd nieuw functiegebouw, loongebouw en arbeidsvoorwaarden pakket voor iedereen.
  • Geen mindering in arbeidsvoorwaarden voor alle medewerkers.
  • Budget neutrale uitkomst.
  • Helderheid naar alle medewerkers bijvoorbeeld met behulp van een ‘Employee Benefit Statement’.

business case


Dageraad advies

Wij geloven in bijna alle gevallen dat de oplossing schuilt in een goede participatieve aanpak. Daarom is onze aanpak gericht op het samen ontwikkelen en overdragen van kennis en inzichten. Daardoor groeit een organisatie in ‘eigen meesterschap’.