Skip to main content

Tag: business case

Business Case Hoogheemraadschap

Uitgangspunt in dit project

Strategische personeelsplanning

Uitdaging Hoogheemraadschap

Een Hoogheemraadschap is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het grondwater in een bepaald gebied. Maatschappelijke ontwikkelingen zoals afnemende overheidsgelden, vergrijzing en het politieke klimaat hebben grote impact op de inrichting en personeelsplanning van het Hoogheemraadschap. Daarnaast hebben klimaatveranderingen bij uitstek veel impact voor waterschappen. Denk aan stijgende rivieren, verhoogde dijken en overstromingen die vaker in ons land voorkomen. Binnen deze ontwikkelingen zijn er zekere en onzekere factoren die een rol spelen bij de inrichting van een personeelsplanning. Hoe pak je dat aan?

Proces

Het MT is bewust geworden van zekere en onzekere variabelen die belangrijk zijn voor de toekomst van het Hoogheemraadschap. Vervolgens is het MT uitgedaagd om te komen tot een goede strategische personeelsplanning waarin deze variabelen worden meegenomen, zonder dat dit ten koste gaat van de bedrijfsvoering en te behalen doelstellingen. Dat resulteerde in enkele scenario’s. Hiervoor hebben de managers de benodigde personele formatie in kaart gebracht en verschillen ten opzichte van het huidige personeelsbestand onderzocht.

Tot slot zijn maatregelen vastgesteld om de dreigende verschillen te voorkomen.

Resultaat

Het MT is mentaal wendbaarder geworden. Managers zijn eigenaar gemaakt van de vraagstukken die leven binnen organisatiegroei en personeelsplanning. Ze hebben de technieken geleerd om daarover na te denken en er actief mee aan het werk te gaan in de organisatie. Concreet is voor twee scenario’s bepaald hoeveel fte per functiegebied nodig is in de toekomst en welke competenties dan cruciaal zijn. Leidinggevenden hebben een concreet actieplan opgesteld en uitgevoerd waarmee ze actief met de huidige medewerkers ‘aan de slag’ zijn gegaan om toe te groeien naar het geschetste toekomstbeeld.

Mensen meekrijgen en verschillen overbruggen

Uitgangspunt

Twee aparte organisaties in de zakelijke dienstverlening worden samengevoegd tot één geïntegreerde nieuwe organisatie. Dageraad Advies heeft onder andere begeleid bij het ontwikkelen van een nieuw loongebouw, nieuwe arbeidsvoorwaarden en een nieuw functiegebouw. Een aantal belangrijke uitgangspunten van het project:

  • Niemand mag er op achteruitgaan en de uitkomst dient budgetneutraal te zijn.
  • Een nieuw samengesteld bestuur en nog 2 verschillende ondernemingsraden.
  • Periodieke sessies met bestuurders en OR-commissie van beide organisaties.
  • Beslissen mede op basis van de financiële en personele effecten.

Keuzes en effecten

Wat voor werkgever willen we zijn? Wat past bij onze nieuwe organisatie? Dit soort vragen stonden centraal tijdens verschillende bijeenkomsten. De effecten van wensen en mogelijkheden die dit opleverde, kon vaak al tijdens de sessies inzichtelijk worden gemaakt. Er zijn verschillende scenario’s uitgewerkt en doorberekend in tussenrapportages. Dat gaf helderheid over uitkomsten en aandachtspunten en was aanleiding tot vervolgdiscussies. Het iteratieve proces van voorgenomen keuzes beoordelen aan de hand van effecten en eventueel keuzes bijstellen, ondersteunde het inzicht en draagvlak binnen beide organisaties.

In gezamenlijkheid met de OR is nieuw beleid geformuleerd en is de OR geholpen de plannen helder te kunnen presenteren naar de eigen achterban. Verschillen zijn overbrugd waardoor we mensen meekregen in het proces. Dat is de belangrijkste winst in dit project.

Duidelijkheid voor elk individu

Van alle 1800 individuele medewerkers hebben we het pakket aan arbeidsvoorwaarden, verzekeringen en beloningsverleden in kaart gebracht. Zo kon per werknemer de arbeidsvoorwaardensituatie in de oude en nieuwe organisatie worden doorberekend en bepaald. Door deze feiten zelfs op individueel niveau transparant te maken, wisten we voortgang te boeken in dit complexe proces.

Resultaten

  • Een geïmplementeerd nieuw functiegebouw, loongebouw en arbeidsvoorwaarden pakket voor iedereen.
  • Geen mindering in arbeidsvoorwaarden voor alle medewerkers.
  • Budget neutrale uitkomst.
  • Helderheid naar alle medewerkers bijvoorbeeld met behulp van een ‘Employee Benefit Statement’.

Zorginstellingen verstandelijk gehandicapten

Uitgangspunt

Organisatieontwerp in het fusietraject van twee zorginstanties tot één nieuwe geïntegreerde zorgaanbieder.

Uitdaging

Twee aparte organisaties samenvoegen tot één geïntegreerde structuur- en besturingsopzet. Deze opzet moet aansluiten op de historisch sterke merknamen in het verzorgingsgebied en aansluiten en voorbereiden op ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg. Denk aan het overhevelen van zorgtaken van rijk naar gemeenten en de vervanging van de AWBZ door de Wet Langdurige Intensieve Zorg.

Vertrekpunt

Visie en de strategie met haar strategische doelstellingen 2015-2018. Hierin is namelijk omschreven voor welke opgaven de organisatie staat en langs welke wegen deze ambities gerealiseerd gaan worden.

Proces

Dageraad Advies heeft de topstructuur van de nieuwe fusieorganisatie mede ontwikkeld. Hierbij ging het om de positionering van een holding met drie onderliggende werkmaatschappijen, de inrichting van zeggenschap en medezeggenschap en de opzet en inrichting van de ondersteunende disciplines (beleid, advies en operationele ondersteuning). Werkprocessen zijn ontrafeld, bij elkaar gebracht, geoptimaliseerd voor de nieuwe organisatie en geïmplementeerd in een nieuwe bedrijfsstructuur. Hierin kregen ook samenwerkings- en communicatieverbanden vorm en inhoud door werknemers te laten werken in projectgroepen. Zo konden zij bijdragen aan het gedachtegoed van de nieuwe organisatie. Dit in dialoog met bestuurders, management, medewerkers en medezeggenschapsorganen van de beide oorspronkelijke organisaties. Dageraad Advies heeft daarin geadviseerd en ondersteund.

Resultaat

Een soepele overgang naar een nieuwe zorgorganisatie omdat in de aanloop naar de startdatum structuren en processen goed zijn ingericht en bij elkaar zijn gebracht. Duidelijk overleg, afstemming en samenwerking resulteerde in een heldere organisatiebeschrijving en –implementatie waarin de complete opzet van de nieuwe organisatie vorm en inhoud krijgt.